เมนูหลัก

515463Foundation Engineering
วิศวกรรมฐานราก
สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์, วิศวกรรมโยธา
หน่วยกิต4 (3-3-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 515361
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
รายชื่อ

 บางแสน
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวดรายชื่อ 
  01 อังคาร09:00-11:50CE-101CEC1073W    
  อังคาร13:00-15:50CE-101CEC      
อาจารย์ / ผู้สอน: อาจารย์ ดร.วรรณวรางค์ รัตนานิคม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิทธิภัสร์ เอื้ออภิวัชร์
สอบกลางภาค: Lecture : 9 ก.ย. 2563 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร M ห้อง M-718
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค: Lecture : 4 พ.ย. 2563 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร M ห้อง M-718
ผู้คุมสอบปลายภาค:
หมายเหตุ: วศ. CIE 60
Course Description
บุรพวิชา : 515361 การสำรวจดิน ความสามารถรับแรงกดทับ การออกแบบฐานรากตื้นและฐานรากแพ การออกแบบเสาเข็มและเคซอง การวิเคราะห์การทรุดตัว ความดันทางด้านข้างของดินและกำแพงกันดินและเสาเข็มพืด การปรับปรุงคุณสมบัติของดิน การออกแบบ

Prerequisite : 515361 Subsurface investigation; bearing capacity of foundation; spread and mat foundation design; pile and caisson foundation design; settlement analysis; earth pressure problems and retaining structures and sheet pile wall; elementary of soil improvement; design practice.

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29