เมนูหลัก

515451Construction Management and Cost Estimation
การบริหารงานก่อสร้างและการประมาณราคา
สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์, -ไม่กำหนด-
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
รายชื่อ

 บางแสน
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวดรายชื่อ 
  01 ศุกร์09:00-12:00CE-101CEC550W    
อาจารย์ / ผู้สอน: อาจารย์ ดร.เพชร์รัตน์ ลิ้มสุปรียารัตน์
อาจารย์ภัทรพร พรเทพเกษมสันต์
สอบกลางภาค: Lecture : 7 ก.ย. 2563 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร M ห้อง M-802
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค: Lecture : 2 พ.ย. 2563 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร M ห้อง M-802
ผู้คุมสอบปลายภาค:
หมายเหตุ: วศ. CIE 60
Course Description
การจัดทำและส่งมอบโครงการ หลักการบริหารองค์การและทรัพยากร การตรวจสอบความก้าวหน้าของโครงการ ความปลอดภัยในงานก่อสร้าง โครงสร้างการทำงานของโครงการ การจัดแผนผัง การวางแผนโครงการ วิธีเส้นทางวิกฤต การบริหารงานก่อสร้าง ระบบควบคุมคุณภาพ สัญญาก่อสร้าง กฎหมายและระเบียบในงานก่อสร้าง การประมาณราคาก่อสร้าง

Project delivery systems; project organization; site layout; project planning; critical path method (CPM); resource management; progress measurement; construction safety; quality control systems; construction contract; law and specification in construction; estimation of construction cost

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29