เมนูหลัก

515361Soil Mechanics
ปฐพีกลศาสตร์
สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์, วิศวกรรมโยธา
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: CON 515362
รายวิชาต่อเนื่อง:515362, CON 515362, 515463, 515464, 515465, 515466, 515467, 515475
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
รายชื่อ

 บางแสน
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวดรายชื่อ 
  01 พฤหัสบดี09:00-12:00CE-101CEC660W    
อาจารย์ / ผู้สอน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สยาม ยิ้มศิริ
สอบกลางภาค: Lecture : 11 ก.ย. 2563 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร M ห้อง M-804
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค: Lecture : 6 พ.ย. 2563 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร M ห้อง M-804
ผู้คุมสอบปลายภาค:
หมายเหตุ: วศ. CIE 61
Course Description
การกำเนิดของดิน คุณสมบัติทางดัชนีและการจำแนกดิน การบดอัดดิน ความสามารถในการซึมผ่านและการไหลของน้ำในดิน ความเค้นประสิทธิผลในดิน การกระจายของความเค้นในมวลดิน ทฤษฎีการอัดตัวคายน้ำ คุณสมบัติในการต้านทานแรงเฉือนของดิน ทฤษฎีแรงดันดิน เสถียรภาพของลาดดิน ความสามารถรับแรงกดทับของดิน

Soil Formation; index properties and classification of soil; compaction; permeability of soil and seepage problems; principle of effective stresses within a soil mass; stress distribution, compressibility of soil; shear strength of soil; earth pressure theory; slope stability; bearing capacity

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29