เมนูหลัก

780333Managing Corporate Social Responsibility and Business Ethics for Marketer
การจัดการความรับผิดชอบต่อสังคมและจริยธรรมทางธุรกิจสำหรับนักการตลาด
สังกัดโครงการจัดตั้งคณะพาณิชยศาสตร์และบริหารธุรกิจ, -ไม่กำหนด-
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
รายชื่อ

 สระแก้ว
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวดรายชื่อ 
  81 พฤหัสบดี13:00-16:00SK2-1101SK2C880W    
อาจารย์ / ผู้สอน: อาจารย์พิชญา ชิโนดม
สอบกลางภาค: Lecture : 10 ก.ย. 2563 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร SK2 ห้อง SK2-1103
ผู้คุมสอบกลางภาค: Lecture : อาจารย์พิชญา ชิโนดม
สอบปลายภาค: Lecture : 5 พ.ย. 2563 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร SK2 ห้อง SK2-1103
ผู้คุมสอบปลายภาค: Lecture : อาจารย์พิชญา ชิโนดม
หมายเหตุ: การจัดการ ชั้นปี 3 ลงเฉพาะ ธุรกิจทั่วไป, การตลาด
Course Description
แนวคิดและวิวัฒนาการของความรับผิดชอบต่อสังคมและจริยธรรมทางธุรกิจ การวางแผน การจัดองค์การ การชี้นำ และการควบคุมองค์การเพื่อความรับผิดชอบต่อสังคมและจริยธรรมทางธุรกิจ การสร้าง พัฒนาและดำเนินการ กลยุทธ์และนโยบายทางการตลาดในกรอบของความรับผิดชอบต่อสังคมและจริยธรรมทางธุรกิจ

The concept and evolution of social responsibility and business ethics, planning organizing, influencing and controlling organization in order to build, develop and operate marketing strategy and policy under framework social responsibility and business ethics for marketer

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29