เมนูหลัก

780332Consumer Behavior
พฤติกรรมผู้บริโภค
สังกัดโครงการจัดตั้งคณะพาณิชยศาสตร์และบริหารธุรกิจ, -ไม่กำหนด-
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
รายชื่อ

 สระแก้ว
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวดรายชื่อ 
  81 พฤหัสบดี09:00-12:00SK2-1101SK2C880W    
อาจารย์ / ผู้สอน: อาจารย์อัครานนท์ จิตดี
สอบกลางภาค: Lecture : 10 ก.ย. 2563 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร SK2 ห้อง SK2-1101
ผู้คุมสอบกลางภาค: Lecture : อาจารย์อัครานนท์ จิตดี
สอบปลายภาค: Lecture : 5 พ.ย. 2563 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร SK2 ห้อง SK2-1101
ผู้คุมสอบปลายภาค: Lecture : อาจารย์อัครานนท์ จิตดี
หมายเหตุ: การจัดการ ชั้นปี 3 ลงเฉพาะ ธุรกิจทั่วไป, การตลาด
Course Description
ความหมาย ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมผู้บริโภคกับการบริหารการตลาด รูปแบบการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค ปัจจัยต่างๆ ที่มีอิทธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อ การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคในแง่ของจิตวิทยา สังคมวิทยา มานุษยวิทยา และเศรษฐศาสตร์ การยอมรับและการแพร่กระจายนวัตกรรมใหม่

Meaning, relationship between consumer behavior and marketing management, types and analysis of consumer behavior, factors influencing to consumer’s buying decision process, analysis of consumer behavior in the aspects of psychology, sociology, anthropology and economics and in acceptance and distribution of innovation.

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29