เมนูหลัก

791211Pharmaceutical Botany
เภสัชพฤกษศาสตร์
สังกัดคณะเภสัชศาสตร์, คณะเภสัชศาสตร์
หน่วยกิต2 (1-3-2)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2563 
รายชื่อ

 บางแสน
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวดรายชื่อ 
  01 พุธ15:00-15:50P 20301PC63621W    
  อังคาร09:00-11:50ARR-ArrARRL      
อาจารย์ / ผู้สอน: นางสาวธันย์ชนก ศิริรักษ์
เภสัชกรหญิง ดร.นภัสสร ฉันทธำรงศิริ
อาจารย์ชฎาพร พรมปัญญา
อาจารย์ ดร.ขวัญชญานวิศ มาชะนา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณิชกานต์ ภีระคำ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญดิศย์ วงศ์ศักดิ์
อาจารย์สุนันต์ ใจสมุทร
อาจารย์ ดร.นิพัฒธา อิสโร
สอบกลางภาค: Lecture : 22 ม.ค. 2564 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร ARR ห้อง ARR-Arr
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค: Lecture : 22 มี.ค. 2564 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร ARR ห้อง ARR-Arr
ผู้คุมสอบปลายภาค:
หมายเหตุ: นิสิตเภสัช ปี 2 รหัส 62
  02 พุธ15:00-15:50P 20301PC62620W    
  อังคาร13:00-15:50ARR-ArrARRL      
อาจารย์ / ผู้สอน: นางสาวธันย์ชนก ศิริรักษ์
เภสัชกรหญิง ดร.นภัสสร ฉันทธำรงศิริ
อาจารย์ชฎาพร พรมปัญญา
อาจารย์ ดร.ขวัญชญานวิศ มาชะนา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณิชกานต์ ภีระคำ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญดิศย์ วงศ์ศักดิ์
อาจารย์สุนันต์ ใจสมุทร
อาจารย์ ดร.นิพัฒธา อิสโร
สอบกลางภาค: Lecture : 22 ม.ค. 2564 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร ARR ห้อง ARR-Arr
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค: Lecture : 22 มี.ค. 2564 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร ARR ห้อง ARR-Arr
ผู้คุมสอบปลายภาค:
หมายเหตุ: นิสิตเภสัช ปี 2 รหัส 62
  03 พุธ15:00-15:50P 20301PC110W    
  อังคาร16:00-18:50ARR-ArrARRL      
อาจารย์ / ผู้สอน: นางสาวธันย์ชนก ศิริรักษ์
เภสัชกรหญิง ดร.นภัสสร ฉันทธำรงศิริ
อาจารย์ชฎาพร พรมปัญญา
อาจารย์ ดร.ขวัญชญานวิศ มาชะนา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณิชกานต์ ภีระคำ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญดิศย์ วงศ์ศักดิ์
อาจารย์สุนันต์ ใจสมุทร
อาจารย์ ดร.นิพัฒธา อิสโร
สอบกลางภาค: Lecture : 22 ม.ค. 2564 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร ARR ห้อง ARR-Arr
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค: Lecture : 22 มี.ค. 2564 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร ARR ห้อง ARR-Arr
ผู้คุมสอบปลายภาค:
หมายเหตุ: 58210130 นาย ธนัช ชัยจินดารัตน์
Course Description
การจำแนกพวก การตรวจสอบ การพิสูจน์เอกลักษณ์เบื้องต้น ทั้งทางเภสัชเคมีและเภสัชชีวภาพของเภสัชพฤกษ์ต่างๆที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจ การบำบัดรักษา การป้องกัน และระบบนิเวศ โดยเน้นพันธุ์เภสัชพฤกษ์ที่มีอยู่ในประเทศและภูมิภาคใกล้เคียง

Classification and identification of medicinal plants of economic, therapeutic and ecological potentials using chemical and biochemical properties, emphasizing on medicinal plants of Thailand and neighboring countries

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29