เมนูหลัก

791273Medical Biochemistry for Doctor of Pharmacy II
ชีวเคมีการแพทย์สำหรับเภสัชศาสตร์ 2
สังกัดคณะเภสัชศาสตร์, คณะเภสัชศาสตร์
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 791271
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2563 
รายชื่อ

 บางแสน
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวดรายชื่อ 
  01 พฤหัสบดี08:00-09:50P 20301PC14011921W    
อาจารย์ / ผู้สอน: อาจารย์ภัทรวดี ศรีคุณ
อาจารย์ เภสัชกร ดร.ฤทธิณรงค์ มีพงษ์
อาจารย์วิภาวรรณ ศิริกุลพาณิชย์
เภสัชกรหญิง ดร.ณัฏฐิณี ธีรกุลกิตติพงศ์
อาจารย์สุดารัตน์ หาดเพชร
อาจารย์ ดร.ยศวีร์ ดวงจิตต์เจริญ
สอบกลางภาค: Lecture : 16 มี.ค. 2564 เวลา 13:30 - 15:30 อาคาร P ห้อง P 20302
Lecture : 16 มี.ค. 2564 เวลา 13:30 - 15:30 อาคาร P ห้อง P 20307
Lecture : 16 มี.ค. 2564 เวลา 13:30 - 15:30 อาคาร P ห้อง P 20301
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค: Lecture : 5 พ.ค. 2564 เวลา 13:30 - 15:00 อาคาร ARR ห้อง ARR-สอบออนไลน์
ผู้คุมสอบปลายภาค:
หมายเหตุ: นิสิตเภสัช ปี 2 รหัส 62
  02 พฤหัสบดี16:00-17:50ARR-ArrARRC17125W    
อาจารย์ / ผู้สอน: อาจารย์ภัทรวดี ศรีคุณ
อาจารย์ เภสัชกร ดร.ฤทธิณรงค์ มีพงษ์
อาจารย์วิภาวรรณ ศิริกุลพาณิชย์
เภสัชกรหญิง ดร.ณัฏฐิณี ธีรกุลกิตติพงศ์
อาจารย์สุดารัตน์ หาดเพชร
อาจารย์ ดร.ยศวีร์ ดวงจิตต์เจริญ
สำรองให้: ทุกชั้นปี16-11-5
สอบกลางภาค: Lecture : 16 มี.ค. 2564 เวลา 13:30 - 15:30 อาคาร P ห้อง P 20301
Lecture : 16 มี.ค. 2564 เวลา 13:30 - 15:30 อาคาร P ห้อง P 20302
Lecture : 16 มี.ค. 2564 เวลา 13:30 - 15:30 อาคาร P ห้อง P 20307
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค: Lecture : 5 พ.ค. 2564 เวลา 13:30 - 15:00 อาคาร ARR ห้อง ARR-สอบออนไลน์
ผู้คุมสอบปลายภาค:
หมายเหตุ: สำหรับนิสิตที่ติด F, W
Course Description
ปัจจัยแปรและความผิดปกติทางเมตาบอลิสมเชิงพันธุกรรม โรคและความผิดปกติที่มีสาเหตุหลักมาจากความผิดปกติของเมตาบอลิสมของคาร์โบไฮเดรต กรดอะมิโน ลิพิด สเตียรอยด์ โปรตีนเบส โลหะ เนื้อเยื่อเกี่ยวพัน กล้ามเนื้อ เลือด ระบบขนส่งเอ็นซัยม์ โรคจากพันธุกรรมโลหิตวิทยา จรรยาบรรณในการดูแลและการป้องกัน

Inherited variation and metabolic abnormality, diseases and disorders primarily manifest or evidence as disorders from metabolisms of thus carbohydrates, amino acids, lipids, steroids, purines and pyrimidines, metals, haem, connective tissues and muscles, blood and blood forming tissues, transport systems, circulating enzymes and protein; hereditary genetic disorders, ethical conducts in treatments and preventions

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29