เมนูหลัก

791222Pharmaceutics I
เภสัชกรรม 1
สังกัดคณะเภสัชศาสตร์, คณะเภสัชศาสตร์
หน่วยกิต3 (2-3-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 791221 หรือ
791221
รายวิชาต่อเนื่อง:791421, 791425, 794652
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2563 
รายชื่อ

 บางแสน
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวดรายชื่อ 
  01 ศุกร์08:00-09:50P 20301PC62611W    
  จันทร์09:00-11:50ARR-ArrARRL      
อาจารย์ / ผู้สอน: อาจารย์ยศนันท์ วีระพล
อาจารย์สุกรรณิการ์ ทับทิมศรี
อาจารย์ธนิกานต์ แสงนิ่ม
อาจารย์ เภสัชกร ดร.วัชรพงษ์ แจ่มสว่าง
อาจารย์ถิรพิทย์ สุบงกช
อาจารย์นปภัช รัตนะชิตธวัช
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐธัญ เจริญศรีวิไลวัฒน์
เภสัชกร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี วรรณาชัยสิทธิ์
เภสัชกร รองศาสตราจารย์ ดร.กัมปนาท หวลบุตตา
อาจารย์ เภสัชกร ดร.อาภา เพชรสัมฤทธิ์
สอบกลางภาค: Lecture : 14 ม.ค. 2564 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร ARR ห้อง ARR-Arr
Lab : 14 ม.ค. 2564 เวลา 13:30 - 15:30 อาคาร ARR ห้อง ARR-Arr
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค: Lecture : 23 มี.ค. 2564 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร ARR ห้อง ARR-Arr
Lab : 23 มี.ค. 2564 เวลา 13:30 - 15:30 อาคาร ARR ห้อง ARR-Arr
ผู้คุมสอบปลายภาค:
หมายเหตุ: นิสิตเภสัช ปี 2 รหัส 62
  02 ศุกร์08:00-09:50P 20301PC806515W    
  จันทร์13:00-15:50ARR-ArrARRL      
อาจารย์ / ผู้สอน: อาจารย์ยศนันท์ วีระพล
อาจารย์สุกรรณิการ์ ทับทิมศรี
อาจารย์ธนิกานต์ แสงนิ่ม
อาจารย์ เภสัชกร ดร.วัชรพงษ์ แจ่มสว่าง
อาจารย์ถิรพิทย์ สุบงกช
อาจารย์นปภัช รัตนะชิตธวัช
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐธัญ เจริญศรีวิไลวัฒน์
เภสัชกร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี วรรณาชัยสิทธิ์
เภสัชกร รองศาสตราจารย์ ดร.กัมปนาท หวลบุตตา
อาจารย์ เภสัชกร ดร.อาภา เพชรสัมฤทธิ์
สอบกลางภาค: Lecture : 14 ม.ค. 2564 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร ARR ห้อง ARR-Arr
Lab : 14 ม.ค. 2564 เวลา 13:30 - 15:30 อาคาร ARR ห้อง ARR-Arr
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค: Lecture : 23 มี.ค. 2564 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร ARR ห้อง ARR-Arr
Lab : 23 มี.ค. 2564 เวลา 13:30 - 15:30 อาคาร ARR ห้อง ARR-Arr
ผู้คุมสอบปลายภาค:
หมายเหตุ: นิสิตเภสัช ปี 2 รหัส 62
Course Description
รูปแบบของยาสำเร็จรูป หลักการเทคนิค GMP/PIC–S เบื้องต้น คุณสมบัติทางกายภาพ รวมถึงการละลายและเทคนิคในการเพิ่มการละลาย สารละลายและคุณสมบัติของสารละลาย หลักการอื่นๆที่ใช้ในการเตรียมยาสำเร็จรูปในรูปแบบยาน้ำ การปรุงยาผสมยา การเก็บรักษา ตลอดจนศึกษาจลนพลศาสตร์ของความคงตัวและการสลายตัวของยา

Drug dosage forms, introductory GMP/PIC–S (Good Manufacturing Practice), physical properties of materials, including technique of solubilization and solution properties; preparation, storage, and stability of solution dosage forms also discussed

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29