เมนูหลัก

791201Pharmaceutical Quality Control I
การควบคุมคุณภาพเภสัชภัณฑ์ 1
สังกัดคณะเภสัชศาสตร์, คณะเภสัชศาสตร์
หน่วยกิต3 (2-3-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 303105
รายวิชาต่อเนื่อง:791302, 791501
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2563 
รายชื่อ

 บางแสน
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวดรายชื่อ 
  01 พฤหัสบดี10:00-11:50P 20301PC64604W    
  จันทร์13:00-15:50ARR-ArrARRL      
อาจารย์ / ผู้สอน: อาจารย์เนตรชนก เจียงสืบชาติวีระ
อาจารย์สมาวดี เปลี่ยนวงษ์
นางสาวธันย์ชนก ศิริรักษ์
อาจารย์ชฎาพร พรมปัญญา
อาจารย์พุทธิพร คงแก้ว
เภสัชกรหญิง ดร.นภัสสร ฉันทธำรงศิริ
อาจารย์ ดร.ขวัญชญานวิศ มาชะนา
สอบกลางภาค: Lab : 20 ม.ค. 2564 เวลา 13:30 - 15:30 อาคาร ARR ห้อง ARR-Arr
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค: Lab : 19 มี.ค. 2564 เวลา 13:30 - 15:30 อาคาร ARR ห้อง ARR-Arr
Lecture : 19 มี.ค. 2564 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร ARR ห้อง ARR-Arr
ผู้คุมสอบปลายภาค:
หมายเหตุ: นิสิตเภสัช ปี 2 รหัส 62
  02 พฤหัสบดี10:00-11:50P 20301PC63621W    
  จันทร์09:00-11:50ARR-ArrARRL      
อาจารย์ / ผู้สอน: อาจารย์เนตรชนก เจียงสืบชาติวีระ
อาจารย์สมาวดี เปลี่ยนวงษ์
นางสาวธันย์ชนก ศิริรักษ์
อาจารย์ชฎาพร พรมปัญญา
อาจารย์พุทธิพร คงแก้ว
เภสัชกรหญิง ดร.นภัสสร ฉันทธำรงศิริ
อาจารย์ ดร.ขวัญชญานวิศ มาชะนา
สอบกลางภาค: Lecture : 20 ม.ค. 2564 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร ARR ห้อง ARR-Arr
Lab : 20 ม.ค. 2564 เวลา 13:30 - 15:30 อาคาร ARR ห้อง ARR-Arr
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค: Lab : 19 มี.ค. 2564 เวลา 13:30 - 15:30 อาคาร ARR ห้อง ARR-Arr
Lecture : 19 มี.ค. 2564 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร ARR ห้อง ARR-Arr
ผู้คุมสอบปลายภาค:
หมายเหตุ: นิสิตเภสัช ปี 2 รหัส 62
Course Description
ความรู้เบื้องต้นในการควบคุมคุณภาพเภสัชภัณฑ์ ข้อกำหนด หลักการวิเคราะห์เชิงปริมาณโดยวิธีวิเคราะห์โดยน้ำหนักและปริมาตร การไตเตรทกรด–ด่าง การไตเตรทโดยปฏิกิริยารีดอกซ์ การไตเตรทโดยใช้วิธีตกตะกอน การไตเตรทโดยใช้ปฏิกิริยาเชิงซ้อน หลักการวิเคราะห์โดยวิธีโพเทนทิออเมตรี ปฏิบัติการเบื้องต้นสำหรับการวิเคราะห์ปริมาณเภสัชภัณฑ์ การคำนึงถึงจรรยาบรรณในการควบคุมและประกันคุณภาพ

Basic knowledge of QC of pharmaceuticals, requirements, principle of quantitative analysis using gravimetric method and volumetric method such as acid–base titration, redox titration, precipitating titration and complexometric titration, principle of potentiometric analysis, and practice on pharmaceutical product analysis concerning ethical conducts in pharmaceutical QAQC

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29