เมนูหลัก

791233Pathophysiology for Doctor of Pharmacy II
พยาธิสรีรวิทยาสำหรับเภสัชศาสตร์ 2
สังกัดคณะเภสัชศาสตร์, คณะเภสัชศาสตร์
หน่วยกิต4 (3-3-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
รายวิชาต่อเนื่อง:791234, 791331, 791331
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2563 
รายชื่อ

 บางแสน
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวดรายชื่อ 
  01 พฤหัสบดี13:00-15:50P 20301PC64631W    
  อังคาร13:00-15:50ARR-ArrARRL      
อาจารย์ / ผู้สอน: อาจารย์วิภาวรรณ ศิริกุลพาณิชย์
อาจารย์สุดารัตน์ หาดเพชร
อาจารย์ภัทรวดี ศรีคุณ
อาจารย์ชลภัสสรณ์ จันทร์หอม
อาจารย์ เภสัชกร ดร.ฤทธิณรงค์ มีพงษ์
อาจารย์ ดร.ยศวีร์ ดวงจิตต์เจริญ
สอบกลางภาค: Lecture : 15 ม.ค. 2564 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร ARR ห้อง ARR-Arr
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค: Lecture : 15 มี.ค. 2564 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร ARR ห้อง ARR-Arr
ผู้คุมสอบปลายภาค:
หมายเหตุ: นิสิตเภสัช ปี 2 รหัส 62
  02 พฤหัสบดี13:00-15:50P 20301PC63603W    
  อังคาร09:00-11:50ARR-ArrARRL      
อาจารย์ / ผู้สอน: อาจารย์วิภาวรรณ ศิริกุลพาณิชย์
อาจารย์สุดารัตน์ หาดเพชร
อาจารย์ภัทรวดี ศรีคุณ
อาจารย์ชลภัสสรณ์ จันทร์หอม
อาจารย์ เภสัชกร ดร.ฤทธิณรงค์ มีพงษ์
อาจารย์ ดร.ยศวีร์ ดวงจิตต์เจริญ
สอบกลางภาค: Lecture : 15 ม.ค. 2564 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร ARR ห้อง ARR-Arr
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค: Lecture : 15 มี.ค. 2564 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร ARR ห้อง ARR-Arr
ผู้คุมสอบปลายภาค:
หมายเหตุ: นิสิตเภสัช ปี 2 รหัส 62
Course Description
กลไกการทำงานของระบบต่าง ๆ ในร่างกายมนุษย์ในสภาวะปกติและสภาวะผิดปกติ เน้นพยาธิสรีวิทยาของระบบหัวใจและหลอดเลือด ระบบขับถ่ายปัสสาวะ ระบบหายใจ และระบบทางเดินอาหารได้ โดยศึกษากลไกและกระบวนการทำงานในระดับโมเลกุลและระดับเซลล์ ตลอดจนการทำงานและความผิดปกติแบบบูรณาการของระบบต่าง ๆ เพื่อดำรงสภาพสมดุลภายในของร่างกายมนุษย์

Functional mechanism of various systems in human body in normal state and pathological state including pathophysiology of cardiovascular system, urinary system,respiratory system, and gastrointestinal system; the mechanism and physiological process emphasized on the molecular and cellular level; highlighting in the integrative function to maintain homeostasis and compensation of associated system in pathological states

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29