เมนูหลัก

234452Korean Translation II
การแปลภาษาเกาหลี 2
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ , ภาษาตะวันออก
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 234351
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
รายชื่อ

 บางแสน
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวดรายชื่อ 
  01 อังคาร09:00-11:50HU-SO 100HU-SOC110W    
อาจารย์ / ผู้สอน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกวรรณ สาโรจน์
สอบกลางภาค:
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
หมายเหตุ: มส.เกาหลี รหัส 58 เรียนออนไลน์ เดือนกรกฏาคม/กันยายน และ เรียนที่คณะฯ เดือนสิงหาคม/ตุลาคม
Course Description
ศึกษาทักษะการแปลเอกสารทางวิชาการ ธุรกิจ และข้อมูลทางอุตสาหกรรม จากภาษาเกาหลีเป็นภาษาไทย และภาษาไทยเป็นภาษาเกาหลี โดยเน้นความถูกต้องได้ใจความ และสละสลวย

Practice translating academic, business and industrial information from Korean to Thai and Thai to Korean, with an emphasis on meaning accuracy and proper language

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29