เมนูหลัก

502431Transport Phenomena
ปรากฏการณ์ถ่ายโอน
สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์, วิศวกรรมเคมี
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2560 
รายชื่อ

 บางแสน
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวดรายชื่อ 
  01 พุธ18:00-20:50CH-101CHC1046W    
อาจารย์ / ผู้สอน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เล็ก วันทา
สอบกลางภาค: Lecture : 30 ก.ย. 2560 เวลา 18:00 - 21:00 อาคาร M ห้อง M-ห้องประชุม2
ผู้คุมสอบกลางภาค: Lecture : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาวิณี ศักดิ์สุนทรศิริ
Lecture : นายเพ็ชร รักถนอม
สอบปลายภาค: Lecture : 2 ธ.ค. 2560 เวลา 18:00 - 21:00 อาคาร M ห้อง M-ห้องประชุม2
ผู้คุมสอบปลายภาค: Lecture : นายไพบูลย์ ลิ้มปิติพานิชย์
หมายเหตุ: วศ. เคมี 57 56 55 54
ปริญญาตรี พิเศษ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวดรายชื่อ 
  501 พุธ18:00-20:50CH-101CHC1037W    
อาจารย์ / ผู้สอน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เล็ก วันทา
สอบกลางภาค: Lecture : 30 ก.ย. 2560 เวลา 18:00 - 21:00 อาคาร M ห้อง M-ห้องประชุม2
ผู้คุมสอบกลางภาค: Lecture : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาวิณี ศักดิ์สุนทรศิริ
Lecture : นายเพ็ชร รักถนอม
สอบปลายภาค: Lecture : 2 ธ.ค. 2560 เวลา 18:00 - 21:00 อาคาร M ห้อง M-ห้องประชุม2
ผู้คุมสอบปลายภาค: Lecture : นายไพบูลย์ ลิ้มปิติพานิชย์
Lecture : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรเมศวร์ พิริยะวัฒน์
หมายเหตุ: วศ. เคมี 57 56 55 54
Course Description
หลักการเบื้องต้นของปรากฏการณ์ถ่ายโอนโมเมนตัม ความร้อนและมวลสาร การถ่ายโอนในหนึ่งมิติ สมการความต่อเนื่องของการถ่ายโอน สำหรับสภาวะที่อุณหภูมิคงที่

Elementary principles of momentum, heat and mass transport; one-dimensional transport; continuity equation of isothermal transport processes

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29