เมนูหลัก

502476Environmental Chemical Engineering
วิศวกรรมเคมีสิ่งแวดล้อม
สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์, วิศวกรรมเคมี
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2560 
รายชื่อ

 บางแสน
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวดรายชื่อ 
  01 พฤหัสบดี09:00-11:50CH-101CHC25223W    
อาจารย์ / ผู้สอน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอมม่า อาสนจินดา
อาจารย์เชิดพงษ์ สีดาว
สอบกลางภาค: Lecture : 7 ต.ค. 2560 เวลา 18:00 - 21:00 อาคาร M ห้อง M-5002
ผู้คุมสอบกลางภาค: Lecture : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชรินทร์ ดงบัง
Lecture : นางสาวศิริวิมล ไทยประยูร
สอบปลายภาค: Lecture : 9 ธ.ค. 2560 เวลา 18:00 - 21:00 อาคาร M ห้อง M-5002
ผู้คุมสอบปลายภาค: Lecture : อาจารย์ ดร.สันติ โพธิ์ศรี
หมายเหตุ: วศ.เคมี 57
ปริญญาตรี พิเศษ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวดรายชื่อ 
  501 พฤหัสบดี09:00-11:50CH-101CHC1046W    
อาจารย์ / ผู้สอน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอมม่า อาสนจินดา
อาจารย์เชิดพงษ์ สีดาว
สอบกลางภาค: Lecture : 7 ต.ค. 2560 เวลา 18:00 - 21:00 อาคาร M ห้อง M-5002
ผู้คุมสอบกลางภาค: Lecture : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชรินทร์ ดงบัง
Lecture : นางสาวศิริวิมล ไทยประยูร
สอบปลายภาค: Lecture : 9 ธ.ค. 2560 เวลา 18:00 - 21:00 อาคาร M ห้อง M-5002
ผู้คุมสอบปลายภาค: Lecture : อาจารย์ ดร.สันติ โพธิ์ศรี
Lecture : นายยิ่งใหญ่ สามารถ
หมายเหตุ: วศ.เคมี 57
Course Description
ผลกระทบของมลภาวะทางสิ่งแวดล้อม มาตรฐานเชิงคุณภาพของสิ่งแวดล้อม แหล่งที่มาและคุณลักษณะของของเสียอุตสาหกรรมและกระบวนการบำบัด แหล่งที่มาของมลพิษทางอากาศ กระบวนการควบคุมอนุภาคและก๊าซที่ปล่อยจากอุตสาหกรรม คุณลักษณะของเสียที่เป็นพิษรวมถึงวิธีการกำจัด

Impacts of environmental pollution; environmental quality standards; sources and characteristics of industrial wastes and treatment methods; sources of air pollution; controls of particles and gas released from industries; characteristics of hazard wastes and disposal methods

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29