เมนูหลัก

502465Chemical Engineering Equipment Design
การออกแบบอุปกรณ์ทางวิศวกรรมเคมี
สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์, วิศวกรรมเคมี
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2561 
รายชื่อ

 บางแสน
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวดรายชื่อ 
  01 พุธ13:00-15:50CH-101CHC503218W    
อาจารย์ / ผู้สอน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสฎฐกรณ์ อุปเสน
อาจารย์ ดร.นพพล วีระนพนันท์
สอบกลางภาค: Lecture : 7 ต.ค. 2561 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร M ห้อง M-802
ผู้คุมสอบกลางภาค: Lecture : อาจารย์ ดร.ชินวุธ พิพัฒน์ภานุกูล
Lecture : นางสาวเฉลิมขวัญ คงเมือง
Lecture : นายเชี่ยวชาญ ลุนชัยภา
สอบปลายภาค: Lecture : 9 ธ.ค. 2561 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร M ห้อง M-802
ผู้คุมสอบปลายภาค: Lecture : อาจารย์ศรีสุนี วุฒิวงศ์โยธิน
Lecture : นางนิสรา ทองคำ
Lecture : นางสาวศิริวิมล ไทยประยูร
หมายเหตุ: วศ.เคมี 58
  02 พุธ18:00-20:50CH-101CHC35305W    
อาจารย์ / ผู้สอน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสฎฐกรณ์ อุปเสน
อาจารย์ ดร.นพพล วีระนพนันท์
สอบกลางภาค: Lecture : 7 ต.ค. 2561 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร M ห้อง M-802
ผู้คุมสอบกลางภาค: Lecture : อาจารย์ ดร.ชินวุธ พิพัฒน์ภานุกูล
Lecture : นางสาวเฉลิมขวัญ คงเมือง
Lecture : นายเชี่ยวชาญ ลุนชัยภา
สอบปลายภาค: Lecture : 9 ธ.ค. 2561 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร M ห้อง M-802
ผู้คุมสอบปลายภาค: Lecture : อาจารย์ศรีสุนี วุฒิวงศ์โยธิน
Lecture : นางนิสรา ทองคำ
Lecture : นางสาวศิริวิมล ไทยประยูร
หมายเหตุ: วศ.เคมี 58
ปริญญาตรี พิเศษ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวดรายชื่อ 
  501 พุธ18:00-20:50CH-101CHC251510W    
อาจารย์ / ผู้สอน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสฎฐกรณ์ อุปเสน
อาจารย์ ดร.นพพล วีระนพนันท์
สอบกลางภาค: Lecture : 7 ต.ค. 2561 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร M ห้อง M-802
ผู้คุมสอบกลางภาค: Lecture : อาจารย์ ดร.ชินวุธ พิพัฒน์ภานุกูล
Lecture : นางสาวเฉลิมขวัญ คงเมือง
Lecture : นายเชี่ยวชาญ ลุนชัยภา
สอบปลายภาค: Lecture : 9 ธ.ค. 2561 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร M ห้อง M-802
ผู้คุมสอบปลายภาค: Lecture : อาจารย์ศรีสุนี วุฒิวงศ์โยธิน
Lecture : นางนิสรา ทองคำ
Lecture : นางสาวศิริวิมล ไทยประยูร
หมายเหตุ: วศ.เคมี 58
Course Description
การประยุกต์ใช้หลักการถ่ายเทโมเมนตัม ความร้อนและมวลสารในการออกแบบอุปกรณ์และการดำเนิการเครื่องมือทางวิศวกรรมเคมี การออกแบบหน่วยปฏิบัติการเฉพาะสำหรับการแยกของแข็งออกจากของไหล การออกแบบอุปกรณ์เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน หลักการออกแบบเครื่องมือแยกสารในอุตสาหกรรมโดยอาศัยหลักการคำนวณโดยวิธีการขั้นสมดุลและวิธีอัตราการแพร่

Application of momentum, heat and mass transfer principles to the design and operation of chemical engineering equipments; unit operations design for solid-fluid separation; heat transfer equipment design; conceptual design of separation in industries based on step wise and rate processes

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29