เมนูหลัก

502462Chemical Engineering Process and Plant Design
การออกแบบกระบวนการและโรงงานทางวิศวกรรมเคมี
สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์, วิศวกรรมเคมี
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2561 
รายชื่อ

 บางแสน
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวดรายชื่อ 
  01 จันทร์09:00-11:50M-402MC40373W    
อาจารย์ / ผู้สอน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ เรืองประเทืองสุข
อาจารย์ ดร.ชัยวัฒน์ กันหารี
สอบกลางภาค: Lecture : 6 ต.ค. 2561 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร M ห้อง M-802
ผู้คุมสอบกลางภาค: Lecture : รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยฉัตร วัฒนชัย
Lecture : นางสาวศิริวิมล ไทยประยูร
Lecture : นายเชี่ยวชาญ ลุนชัยภา
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
หมายเหตุ: วศ.เคมี 58 (ไม่สอบปลายภาค)
  02 อังคาร18:00-20:50CH-101CHC40337W    
อาจารย์ / ผู้สอน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ เรืองประเทืองสุข
อาจารย์ ดร.ชัยวัฒน์ กันหารี
สอบกลางภาค: Lecture : 6 ต.ค. 2561 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร M ห้อง M-802
ผู้คุมสอบกลางภาค: Lecture : รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยฉัตร วัฒนชัย
Lecture : นางสาวศิริวิมล ไทยประยูร
Lecture : นายเชี่ยวชาญ ลุนชัยภา
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
หมายเหตุ: วศ.เคมี 58 (ไม่สอบปลายภาค)
Course Description
หลักการในการออกแบบและสังเคราะห์กระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมเคมี การเลือก ระบบการทำงานของกระบวนการ โครงสร้างของ Input-output และรีไซเคิลของกระบวนการผลิต การแยกสาร การออกแบบโครงข่ายเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน แผนภูมิราคาของกระบวนการ การเลือกกระบวนการและเงื่อนไขการทำงานที่เหมาะสม การออกแบบที่มีความปลอดภัยและ ลดปริมาณของเหลือทิ้ง การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในการออกแบบ โครงงานการออกแบบโรงงานทางวิศวกรรมเคมี

The hierarchical approach to conceptual synthesis and design of chemical processes; selection of batch/continuous processes; input-output and recycle structure of the process flowsheet; separation system; heat exchanger networks; cost diagram; preliminary process optimization; process retrofit; safety and waste minimization in process design; computer application

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29