เมนูหลัก

502331Heat Transfer
การถ่ายเทความร้อน
สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์, วิศวกรรมเคมี
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2560 
รายชื่อ

 บางแสน
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวดรายชื่อ 
  01 อังคาร09:00-11:50CH-101CHC35350W    
อาจารย์ / ผู้สอน: รองศาสตราจารย์ ดร.ไพลิน เงาตระการวิวัฒน์
สอบกลางภาค: Lecture : 2 ต.ค. 2560 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร M ห้อง M-6002
ผู้คุมสอบกลางภาค: Lecture : อาจารย์ ดร.เฉลิมภัณฑ์ ฟองสมุทร
Lecture : อาจารย์สุรชาติ เหล็กงาม
สอบปลายภาค: Lecture : 4 ธ.ค. 2560 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร M ห้อง M-6002
ผู้คุมสอบปลายภาค: Lecture : รองศาสตราจารย์จันทร์ฑา นาควชิรตระกูล
Lecture : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสฎฐกรณ์ อุปเสน
หมายเหตุ: วศ.เคมี 58
  02 อังคาร13:00-15:50CH-101CHC45441W    
อาจารย์ / ผู้สอน: รองศาสตราจารย์ ดร.ไพลิน เงาตระการวิวัฒน์
สอบกลางภาค: Lecture : 2 ต.ค. 2560 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร M ห้อง M-714
ผู้คุมสอบกลางภาค: Lecture : รองศาสตราจารย์จันทร์ฑา นาควชิรตระกูล
Lecture : รองศาสตราจารย์เกษม พิพัฒน์ปัญญานุกูล
สอบปลายภาค: Lecture : 4 ธ.ค. 2560 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร M ห้อง M-714
ผู้คุมสอบปลายภาค: Lecture : อาจารย์ ดร.เฉลิมภัณฑ์ ฟองสมุทร
Lecture : นางสาวนิภาวรรณ กลิ่นหอม
หมายเหตุ: วศ.เคมี 58
Course Description
หลักการพื้นฐานสำคัญของการถ่ายเทความร้อน สมการอนุพันธ์ของการถ่ายเทความร้อน การนำความร้อนในสภาวะคงตัวและสภาวะไม่คงตัว การพาความร้อนและความสัมพันธ์ของการพาความร้อน การถ่ายเทความร้อนที่มีการเปลี่ยนสถานะ การแผ่รังสีเบื้องต้น

Basic principles of heat transfer; differential equation for conductive heat transfer; steady and unsteady state conduction; convective heat transfer and correlations of convection; phase change heat transfer; introduction to radiation

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29