เมนูหลัก

502231Fluid Mechanics for Chemical Engineering
กลศาสตร์ของไหลสำหรับวิศวกรรมเคมี
สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์, วิศวกรรมเคมี
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
รายวิชาต่อเนื่อง:50236159(#)
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2560 
รายชื่อ

 บางแสน
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวดรายชื่อ 
  01 จันทร์13:00-15:50CH-101CHC50455W    
อาจารย์ / ผู้สอน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีสุดา นิเทศน์ธรรม
อาจารย์ ดร.นพพล วีระนพนันท์
สอบกลางภาค: Lecture : 6 ต.ค. 2560 เวลา 18:00 - 21:00 อาคาร M ห้อง M-ห้องประชุม2
ผู้คุมสอบกลางภาค: Lecture : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรรมนูญ รัศมีมาสเมือง
Lecture : นางสาวปุญชญา สลับศรี
สอบปลายภาค: Lecture : 8 ธ.ค. 2560 เวลา 18:00 - 21:00 อาคาร M ห้อง M-ห้องประชุม2
ผู้คุมสอบปลายภาค: Lecture : อาจารย์ ดร.พัชรี ธีระเอก
Lecture : นางสาวธมนวรรณ อร่ามเรืองกุล
หมายเหตุ: วศ.เคมี 58,57,56,55
ปริญญาตรี พิเศษ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวดรายชื่อ 
  501 จันทร์13:00-15:50CH-101CHC201010W    
อาจารย์ / ผู้สอน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีสุดา นิเทศน์ธรรม
อาจารย์ ดร.นพพล วีระนพนันท์
สอบกลางภาค: Lecture : 6 ต.ค. 2560 เวลา 18:00 - 21:00 อาคาร M ห้อง M-ห้องประชุม2
ผู้คุมสอบกลางภาค: Lecture : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรรมนูญ รัศมีมาสเมือง
Lecture : นางสาวปุญชญา สลับศรี
สอบปลายภาค: Lecture : 8 ธ.ค. 2560 เวลา 18:00 - 21:00 อาคาร M ห้อง M-ห้องประชุม2
ผู้คุมสอบปลายภาค: Lecture : อาจารย์ ดร.พัชรี ธีระเอก
Lecture : นางสาวธมนวรรณ อร่ามเรืองกุล
หมายเหตุ: วศ.เคมี 58,57,56,55
Course Description
คุณสมบัติของของไหล สถิตยศาสตร์ของไหลและการประยุกต์ คุณลักษณะการไหลของของไหลและการถ่ายเทโมเมนตัมรวมทั้งการประยุกต์ใช้งาน การออกแบบหน่วยปฏิบัติงานสำหรับการแยกของแข็งกับของไหล

Physical properties of fluids; fluid static and application; charateristics of fluid flow and momentum transfer including applications; design of unit operation for solid-fluid separations

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29