เมนูหลัก

502222Chemical Engineering Thermodynamics II
อุณหพลศาสตร์วิศวกรรมเคมี 2
สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์, วิศวกรรมเคมี
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2560 
รายชื่อ

 บางแสน
ปริญญาตรี พิเศษ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวดรายชื่อ 
  501 ศุกร์09:00-11:50CH-101CHC301119W    
อาจารย์ / ผู้สอน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ เรืองประเทืองสุข
อาจารย์ ดร.ชัยวัฒน์ กันหารี
สอบกลางภาค: Lecture : 30 ก.ย. 2560 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร M ห้อง M-6001
ผู้คุมสอบกลางภาค: Lecture : อาจารย์ ดร.HANG QI
Lecture : นางสาววารุณี ศรีบุตร
สอบปลายภาค: Lecture : 2 ธ.ค. 2560 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร M ห้อง M-802
ผู้คุมสอบปลายภาค: Lecture : รองศาสตราจารย์ ดร.เอกรัตน์ วงษ์แก้ว
หมายเหตุ: วศ.เคมี 58
Course Description
อุณหพลศาสตร์ของระบบหลายองค์ประกอบ การประยุกต์ทางสมดุลวัฏภาคและสมดุลปฎิกิริยาเคมี

Thermodynamics of multi-component systems; application of phase and chemical reaction equilibrium

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29