เมนูหลัก

311331Food Engineering I
วิศวกรรมอาหาร 1
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์, วิทยาศาสตร์การอาหาร
หน่วยกิต3 (2-3-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
รายชื่อ

 บางแสน
ปริญญาตรี พิเศษ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวดรายชื่อ 
  301 จันทร์16:00-17:50ARR-เรียนออนไลน์ARRC110W    
  อังคาร13:00-15:50ARR-เรียนออนไลน์ARRL      
  อังคาร13:00-15:50FEFEL      
อาจารย์ / ผู้สอน: อาจารย์ ดร.สิริมา ชินสาร
อาจารย์ ดร.ศนิ จิระสถิตย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สามารถ สายอุต
อาจารย์ ดร.อโนชา สุขสมบูรณ์
อาจารย์ ดร.นิสานารถ กระแสร์ชล
สอบกลางภาค:
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
หมายเหตุ: รหัส 58 วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร
Course Description
หน่วยทางวิศวกรรม หลักการพื้นฐานการคำนวณทางวิศวกรรมศาสตร์ เทอร์โมไดนามิคส์ สมดุลมวล สมดุลพลังงาน การใช้ประโยชน์จากไอน้ำ

Engineering units, basic principles in engineering calculation, thermodynamics, material balances, energy balances, steam utilization.

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29