เมนูหลัก

50585162Seminar in Civil Engineering I
สัมมนาวิศวกรรมโยธา 1
สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์, วิศวกรรมโยธา
หน่วยกิต1 (1-0-2)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2562 
รายชื่อ

 บางแสน
ปริญญาโท ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวดรายชื่อ 
  01 จันทร์16:00-17:00CH-101CHC523W    
อาจารย์ / ผู้สอน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรรมนูญ รัศมีมาสเมือง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญยุทธ กาฬกาญจน์
อาจารย์ศรีสุนี วุฒิวงศ์โยธิน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพชร์รัตน์ ลิ้มสุปรียารัตน์
สอบกลางภาค:
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
หมายเหตุ: วศ.ม. โยธา 62 จัดสอบเอง
Course Description
หลักและระเบียบวิธีวิจัยทางวิศวกรรมโยธา การนำเสนอและอภิปรายบทความทางวิชาการและงานวิจัย

Principles and research methods in civil engineering; presentation and discussion on literatures and researches

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29