เมนูหลัก

51413162Fundamental Electrical and Electronics Laboratory
ปฏิบัติการพื้นฐานวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์, วิศวกรรมไฟฟ้า
หน่วยกิต1 (0-3-1)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2562 
รายชื่อ

 บางแสน
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวดรายชื่อ 
  01 จันทร์13:00-15:50EE-102EEC503713W    
อาจารย์ / ผู้สอน: อาจารย์สุรชาติ เหล็กงาม
สอบกลางภาค:
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
หมายเหตุ: วศ.สมองกลฝังตัว 62
Course Description
การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้ากระแสตรงและกระแสสลับ หม้อแปลงกาลังไฟฟ้า แนะนาเครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องกาเนิดไฟฟ้า มอเตอร์และการใช้งาน แนวความคิดไฟฟ้าสามเฟส วิธีการวัดกาลังส่งไฟฟ้ากาลัง เครื่องมือวัดทางไฟฟ้าขั้นแนะนา การบันทึกและการวิเคราะห์ผลการทดลอง

Basic DC and AC circuit analysis; power, transformer; introduction to electrical machinery, generators, motors and their uses, concepts of three-phase systems, method of power transmission, introduction to some basic electrical instruments; recording and analytical lab results

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29