เมนูหลัก

10260661Research Seminar in Midwifery
สัมมนาวิจัยทางการผดุงครรภ์
สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์, -ไม่กำหนด-
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
รายชื่อ

 บางแสน
ปริญญาโท พิเศษ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวดรายชื่อ 
  101 เสาร์09:00-11:50N-201NC660W    
อาจารย์ / ผู้สอน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพิศ ศิริอรุณรัตน์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ตติรัตน์ เตชะศักดิ์ศรี
รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริวรรณ แสงอินทร์
รองศาสตราจารย์พิริยา ศุภศรี
อาจารย์ ดร.นารีรัตน์ บุญเนตร
สอบกลางภาค:
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
Course Description
สัมมนาประเด็นปัญหาวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการผดุงครรภ์และระบบบริการสุขภาพในการผดุงครรภ์ เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติการผดุงครรภ์อย่างมีประสิทธิภาพ

Seminar in research problems related to midwifery practice and health service system of midwifery leading to effective midwifery practice

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29