เมนูหลัก

10250261Midwifery I
การผดุงครรภ์ 1
สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์, -ไม่กำหนด-
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
รายชื่อ

 บางแสน
ปริญญาโท พิเศษ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวดรายชื่อ 
  101 อาทิตย์13:00-14:50N-201NC12111W    
อาจารย์ / ผู้สอน: รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริวรรณ แสงอินทร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ตติรัตน์ เตชะศักดิ์ศรี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพิศ ศิริอรุณรัตน์
อาจารย์ ดร.วรรณทนา ศุภสีมานนท์
รองศาสตราจารย์พิริยา ศุภศรี
อาจารย์ ดร.นารีรัตน์ บุญเนตร
สอบกลางภาค:
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
Course Description
แนวคิดทฤษฎี หลักฐานเชิงประจักษ์ และเภสัชวิทยาที่เกี่ยวกับการผดุงครรภ์ การประเมินภาวะสุขภาพและการส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวมแก่สตรีวัยเจริญพันธุ์ในระยะก่อนตั้งครรภ์ ระยะตั้งครรภ์ ระยะคลอด และระยะหลังคลอด เพื่อการตั้งครรภ์คุณภาพและผลลัพธ์ที่ดี การเตรียมตัวเพื่อการคลอด การคลอดวิถีธรรมชาติ การส่งเสริมบทบาทบิดามารดา การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ การดูแลที่เน้นครอบครัวเป็นศูนย์กลางที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม

Concepts, evidence-based, and pharmacology related to midwifery; holistically health assessment and health promotion of reproductive women before pregnancy and during antepartum, intrapartum, and postpartum in order to enhance quality and outcomes of pregnancy; encouragement of childbirth preparation, natural childbirth, appropriate parental roles, and breastfeeding with considerations of family-centered care and cultural diversity

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29