เมนูหลัก

92430759Logistics Case Studies
กรณีศึกษาทางโลจิสติกส์
สังกัดคณะโลจิสติกส์, คณะโลจิสติกส์
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
รายชื่อ

 บางแสน
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวดรายชื่อ 
  01 พุธ10:00-11:50K-C200K-CC1101100W    
อาจารย์ / ผู้สอน: อาจารย์ธนภรณ์ ศรพรหม
สำรองให้:วท.บ. (การจัดการโลจิสติกส์) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ ชั้นปี 3104-104-0
สอบกลางภาค: Lecture : 9 ก.ย. 2563 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร ARR ห้อง ARR-Arr
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค: Lecture : 4 พ.ย. 2563 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร ARR ห้อง ARR-Arr
ผู้คุมสอบปลายภาค:
หมายเหตุ: การจัดการโลจิสติกส์ รหัส 61
Course Description
การวิเคราะห์ และอภิปรายกรณีศึกษาต่างๆที่เกี่ยวข้องกับโลจิสติกส์ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

Analysis and discussion in case studies related to domestic and international Logistics

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29