เมนูหลัก

50651261System Bioengineering
วิศวกรรมชีวภาพเชิงระบบ
สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์, -ไม่กำหนด-
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2562 
รายชื่อ

 บางแสน
ปริญญาโท ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวดรายชื่อ 
  01 อังคาร16:00-18:50CH-101CHC422W    
อาจารย์ / ผู้สอน: รองศาสตราจารย์ ดร.วิทวัส แจ้งเอี่ยม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทรวรรณ แสงแข
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงฤดี เชิดวงศ์เจริญสุข
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะพงษ์ ประเสริฐศรี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพชรรัตน์ ตรงต่อศักดิ์
อาจารย์ปองรุ้ง จันทรเจริญ
สอบกลางภาค:
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
หมายเหตุ: วศ.ม. ชีวภาพ
Course Description
การใช้ศาสตร์ด้านวิศวกรรมในการศึกษาระบบชีววิทยาในระดับโมเลกุล จนถึงระบบอวัยวะ ใช้องค์ความรู้และเทคนิคด้านโมเลกุล เซลล์ การส่งทอดสัญยาณ และยีนมาศึกษาระบบ เน้นในเรื่องเซลล์และระบบหัวใจ ระบบประสาท จากยีนจนกลายเป็นอวัยวะ

Engineering analysis of biological systems from molecules to organs; engineering approaches to the analysis of biological systems including molecular and cellular techniques. signal transduction and genetic circuits; cells and cardiovascular systems, neural systems, genes to organs.

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29