เมนูหลัก

50640461Principle of Mass and Energy Balance
หลักการดุลมวลสารและพลังงานเบื้องต้น
สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์, -ไม่กำหนด-
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2561 
รายชื่อ

 บางแสน
ปริญญาโท ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวดรายชื่อ 
  01 พุธ09:00-11:50CH-101CHC312W    
อาจารย์ / ผู้สอน: รองศาสตราจารย์ ดร.ไพลิน เงาตระการวิวัฒน์
อาจารย์สร้อยพัทธา สร้อยสุวรรณ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ญาณิศา ละอองอุทัย
สอบกลางภาค: Lecture : 4 ต.ค. 2561 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร M ห้อง M-801
ผู้คุมสอบกลางภาค: Lecture : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีสุดา นิเทศน์ธรรม
Lecture : อาจารย์มัทนา สันทัสนะโชค
Lecture : นางอรอุมา ธัมมจิรังศรี
สอบปลายภาค: Lecture : 6 ธ.ค. 2561 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร M ห้อง M-5002
ผู้คุมสอบปลายภาค: Lecture : อาจารย์ ดร.สันติ โพธิ์ศรี
Lecture : อาจารย์ ดร.สัญญา ยิ้มศิริ
หมายเหตุ: วศ.ม. ชีวภาพ 61
Course Description
หลักการคำนวณทางวิศวกรรมเคมีเบื้องต้น ปริมาณมวลสารสัมพันธ์และการคำนวณสมดุลมวลสาร การป้อนเวียนรอบ การป้อนข้าม และการเป่าทิ้งสมดุลวัฎภาคและสมดุลเคมีสมดุลพลังงาน การคำนวณสมดุลมวลสารและสมดุลพลังงานของกระบวนการที่สภาวะหยุดนิ่ง การศึกษากระบวนการโดยทั่วไปในอุตสาหกรรม

General introduction to chemical engineering; Stoichiometry and material balance calculation; recycling, bypassing and purging; use of chemical and phase equilibrium data; energy balance; mass and energy balance calculation for steady-state processes; general chemical processes in industries.

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29