เมนูหลัก

76520260Chemical Analysis Laboratory for Agricultural Technology
ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์สำหรับเทคโนโลยีการเกษตร
สังกัดคณะเทคโนโลยีการเกษตร, คณะเทคโนโลยีการเกษตร
หน่วยกิต1 (0-3-1)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2562 
รายชื่อ

 สระแก้ว
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวดรายชื่อ 
  63 ศุกร์09:00-12:00SK3-201SK3C1037W    
อาจารย์ / ผู้สอน: อาจารย์อรสุรางค์ โสภิพันธ์
สำรองให้:วท.บ. (พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร) ใหม่ 61-ป.ตรี 4ปี ปกติ ชั้นปี 210-3-7
สอบกลางภาค: Lecture : 20 ก.ย. 2562 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร SK2 ห้อง SK2-1301
ผู้คุมสอบกลางภาค: Lecture : อาจารย์อรสุรางค์ โสภิพันธ์
สอบปลายภาค: Lecture : 15 พ.ย. 2562 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร SK2 ห้อง SK2-1301
ผู้คุมสอบปลายภาค: Lecture : อาจารย์อรสุรางค์ โสภิพันธ์
หมายเหตุ: PD/2/61
Course Description
ปฏิบัติการเคมีเกี่ยวกับการปรับเทียบอุปกรณ์วัดปริมาตร วิธีการวิเคราะห์โดยนํ้าหนัก วิธีปริมาตรวิเคราะห์ การไทเทรตแบบตกตะกอน การไทเทรตสารเชิงซ้อน การไทเทรตแบบรีดอกซ์ บทนำเกี่ยวกับเครื่องมือทางเคมีวิเคราะห์

Chemical analysis laboratory concerning of volumetric glasswares calibration, gravimetric analysis, volumetric analysis, argentometric method, complex titration, redox titration, introduction to instrumental chemical analysis

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29