เมนูหลัก

ปฏิทินการศึกษา
ชุดปฏิทิน   
ปีการศึกษา2561  / 1 2 ฤดูร้อน 
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
  -  ลงทะเบียนปกติ ( on-line )22 เม.ย. 2562 8:30 น.28 เม.ย. 2562 23:59 น.
  -  ชั้นปี 122 เม.ย. 2562 8:30 น.28 เม.ย. 2562 23:59 น.
  -  ชั้นปี 222 เม.ย. 2562 8:30 น.28 เม.ย. 2562 23:59 น.
  -  ชั้นปี 322 เม.ย. 2562 8:30 น.28 เม.ย. 2562 23:59 น.
  -  ชั้นปี 422 เม.ย. 2562 8:30 น.28 เม.ย. 2562 23:59 น.
  -  ชั้นปีอื่นๆ22 เม.ย. 2562 8:30 น.28 เม.ย. 2562 23:59 น.
  -  เริ่มคิดค่าปรับลงทะเบียนล่าช้า29 เม.ย. 2562 0:00 น.29 เม.ย. 2562 0:00 น.
  -  ช่วงการขอสำเร็จการศึกษา (RE15)18 พ.ค. 2562 0:00 น.18 ก.ค. 2562 23:59 น.
  -  วันเปิดภาคการศึกษา18 พ.ค. 2562 0:00 น.18 พ.ค. 2562 0:00 น.
  -  ช่วงวันทำรายการเทียบโอน18 พ.ค. 2562 0:00 น.27 พ.ค. 2562 16:30 น.
  -  ลงทะเบียนเพิ่ม/ลด/เปลี่ยนกลุ่ม ( on-line )18 พ.ค. 2562 8:30 น.23 พ.ค. 2562 23:59 น.
  -  ช่วงวันทำการเพิ่มรายวิชา18 พ.ค. 2562 8:30 น.23 พ.ค. 2562 23:59 น.
  -  ช่วงวันทำการลดรายวิชา18 พ.ค. 2562 8:30 น.23 พ.ค. 2562 23:59 น.
  -  ช่วงวันทำการเปลี่ยนกลุ่มรายวิชา18 พ.ค. 2562 8:30 น.23 พ.ค. 2562 23:59 น.
  -  เริ่มคิดค่าปรับเพิ่ม-ลดรายวิชาล่าช้า1 มิ.ย. 2562 0:00 น.1 มิ.ย. 2562 0:00 น.
  -  วันสุดท้ายของการลงทะเบียน เพิ่ม-ลดรายวิชาล่าช้า โดยทำคำร้อง6 มิ.ย. 2562 0:00 น.6 มิ.ย. 2562 0:00 น.
  -  ช่วงพิมพ์ใบแจ้งหนี้ผ่าน WEB7 มิ.ย. 2562 0:00 น.14 มิ.ย. 2562 23:00 น.
  -  งวดชำระเงินตามปกติ10 มิ.ย. 2562 0:00 น.14 มิ.ย. 2562 23:00 น.
  -  ช่วงชำระเงินออนไลน์หรือที่เคาน์เตอร์ธ.กรุงไทย ธ.ไทยพาณิชย์ ธ.กสิกรหรือ ธ.ธนชาตทุกสาขาทั่วประเทศ10 มิ.ย. 2562 0:00 น.14 มิ.ย. 2562 23:00 น.
  -  ช่วงวันชำระเงินค่ารักษาสภาพออนไลน์10 มิ.ย. 2562 0:00 น.14 มิ.ย. 2562 23:00 น.
  -  ช่วงวันทำการงดเรียนรายวิชา ซึ่งจะติด W ในทรานสคริป15 มิ.ย. 2562 0:00 น.9 ก.ค. 2562 16:30 น.
  -  เริ่มปรับชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาล่าช้า15 มิ.ย. 2562 0:00 น.23 มิ.ย. 2562 16:30 น.
  -  ช่วงวันรับชำระเงินเงินค่าหน่วยกิตของรายวิชาที่เทียบโอนได้22 มิ.ย. 2562 0:00 น.30 มิ.ย. 2562 16:30 น.
  -  ช่วงวันสอบกลางภาค22 มิ.ย. 2562 0:00 น.28 มิ.ย. 2562 0:00 น.
  -  วันสุดท้ายของการชำระเงินค่าลงทะเบียนล่าช้า23 มิ.ย. 2562 0:00 น.23 มิ.ย. 2562 0:00 น.
  -  ประกาศรายชื่อนิสิตที่พ้นสภาพ24 มิ.ย. 2562 0:00 น.24 มิ.ย. 2562 0:00 น.
  -  ช่วงวันชำระเงินการขอสำเร็จการศึกษา29 มิ.ย. 2562 0:00 น.2 ก.ค. 2562 23:00 น.
  -  ยกเลิกรายวิชา โดยให้ลาพักการศึกษา5 ก.ค. 2562 0:00 น.5 ก.ค. 2562 0:00 น.
  -  ช่วงวันสอบปลายภาค13 ก.ค. 2562 0:00 น.19 ก.ค. 2562 0:00 น.
  -  ส่งเกรดปลายภาควันสุดท้าย31 ก.ค. 2562 0:00 น.31 ก.ค. 2562 0:00 น.
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29