เมนูหลัก

ปฏิทินการศึกษา
ชุดปฏิทิน   
ปีการศึกษา2559  / 1 2 ฤดูร้อน 
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
  -  ลงทะเบียนปกติ ( on-line )6 มี.ค. 2560 8:30 น.12 มี.ค. 2560 23:59 น.
  -  ชั้นปี 16 มี.ค. 2560 8:30 น.12 มี.ค. 2560 23:59 น.
  -  ชั้นปี 26 มี.ค. 2560 8:30 น.12 มี.ค. 2560 23:59 น.
  -  ชั้นปี 36 มี.ค. 2560 8:30 น.12 มี.ค. 2560 23:59 น.
  -  ชั้นปี 46 มี.ค. 2560 8:30 น.12 มี.ค. 2560 23:59 น.
  -  ชั้นปีอื่นๆ6 มี.ค. 2560 8:30 น.12 มี.ค. 2560 23:59 น.
  -  ลงทะเบียนเพิ่ม/ลด/เปลี่ยนกลุ่ม ( on-line )6 มี.ค. 2560 8:30 น.12 มี.ค. 2560 23:59 น.
  -  ช่วงวันทำการเพิ่มรายวิชา6 มี.ค. 2560 8:30 น.12 มี.ค. 2560 23:59 น.
  -  ช่วงวันทำการลดรายวิชา6 มี.ค. 2560 8:30 น.12 มี.ค. 2560 23:59 น.
  -  ช่วงวันทำการเปลี่ยนกลุ่มรายวิชา6 มี.ค. 2560 8:30 น.12 มี.ค. 2560 23:59 น.
  -  เริ่มคิดค่าปรับลงทะเบียนล่าช้า13 มี.ค. 2560 0:00 น.13 มี.ค. 2560 0:00 น.
  -  วันเปิดภาคการศึกษา15 มี.ค. 2560 0:00 น.15 มี.ค. 2560 0:00 น.
  -  งวดชำระเงินตามปกติ18 เม.ย. 2560 0:00 น.21 เม.ย. 2560 23:00 น.
  -  ช่วงพิมพ์ใบแจ้งหนี้ผ่าน WEB18 เม.ย. 2560 0:00 น.21 เม.ย. 2560 23:59 น.
  -  ช่วงชำระเงินออนไลน์หรือที่เคาน์เตอร์ธ.กรุงไทย ธ.ไทยพาณิชย์ ธ.กสิกรหรือ ธ.ธนชาตทุกสาขาทั่วประเทศ18 เม.ย. 2560 0:00 น.21 เม.ย. 2560 23:00 น.
  -  ช่วงวันชำระเงินค่ารักษาสภาพออนไลน์18 เม.ย. 2560 0:00 น.21 เม.ย. 2560 23:00 น.
  -  ช่วงวันทำการงดเรียนรายวิชา ซึ่งจะติด W ในทรานสคริป22 เม.ย. 2560 0:00 น.14 พ.ค. 2560 16:30 น.
  -  เริ่มปรับชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาล่าช้า22 เม.ย. 2560 0:00 น.14 พ.ค. 2560 0:00 น.
  -  วันสุดท้ายของการชำระเงินค่าลงทะเบียนล่าช้า14 พ.ค. 2560 0:00 น.14 พ.ค. 2560 0:00 น.
  -  ประกาศรายชื่อนิสิตที่พ้นสภาพ15 พ.ค. 2560 0:00 น.15 พ.ค. 2560 0:00 น.
  -  ช่วงการขอสำเร็จการศึกษา (RE15)22 พ.ค. 2560 0:00 น.2 ส.ค. 2560 23:59 น.
  -  ช่วงวันสอบปลายภาค22 พ.ค. 2560 0:00 น.23 พ.ค. 2560 0:00 น.
  -  วันปิดภาคการศึกษา24 พ.ค. 2560 0:00 น.24 พ.ค. 2560 0:00 น.
  -  ส่งเกรดปลายภาควันสุดท้าย31 พ.ค. 2560 0:00 น.31 พ.ค. 2560 0:00 น.
  -  ช่วงวันชำระเงินการขอสำเร็จการศึกษา10 ก.ค. 2560 0:00 น.14 ก.ค. 2560 23:59 น.
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29