เมนูหลัก

ปฏิทินการศึกษา
ชุดปฏิทิน   
ปีการศึกษา2559  / 1 2 ฤดูร้อน 
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
  -  ช่วงจองรายวิชาลงทะเบียนให้กับนิสิตโดยเจ้าหน้าที่17 เม.ย. 2560 8:30 น.30 เม.ย. 2560 23:59 น.
  -  ลงทะเบียนปกติ ( on-line )24 เม.ย. 2560 8:30 น.30 เม.ย. 2560 23:59 น.
  -  ชั้นปี 424 เม.ย. 2560 8:30 น.30 เม.ย. 2560 23:59 น.
  -  ชั้นปีอื่นๆ24 เม.ย. 2560 8:30 น.30 เม.ย. 2560 23:59 น.
  -  ชั้นปี 325 เม.ย. 2560 8:30 น.30 เม.ย. 2560 23:59 น.
  -  ชั้นปี 226 เม.ย. 2560 8:30 น.30 เม.ย. 2560 23:59 น.
  -  ชั้นปี 127 เม.ย. 2560 8:30 น.30 เม.ย. 2560 23:59 น.
  -  เริ่มคิดค่าปรับลงทะเบียนล่าช้า1 พ.ค. 2560 0:00 น.1 พ.ค. 2560 0:00 น.
  -  วันเปิดภาคการศึกษา22 พ.ค. 2560 0:00 น.22 พ.ค. 2560 0:00 น.
  -  ช่วงวันทำรายการเทียบโอน22 พ.ค. 2560 0:00 น.28 พ.ค. 2560 16:30 น.
  -  ลงทะเบียนเพิ่ม/ลด/เปลี่ยนกลุ่ม ( on-line )22 พ.ค. 2560 8:30 น.29 พ.ค. 2560 23:59 น.
  -  ช่วงวันทำการเพิ่มรายวิชา22 พ.ค. 2560 8:30 น.29 พ.ค. 2560 23:59 น.
  -  ช่วงวันทำการลดรายวิชา22 พ.ค. 2560 8:30 น.29 พ.ค. 2560 23:59 น.
  -  ช่วงวันทำการเปลี่ยนกลุ่มรายวิชา22 พ.ค. 2560 8:30 น.29 พ.ค. 2560 23:59 น.
  -  ช่วงวันเพิ่ม-ลดรายวิชา(ออนไลน์)22 พ.ค. 2560 8:30 น.29 พ.ค. 2560 23:59 น.
  -  ช่วงพิมพ์ใบแจ้งหนี้ผ่าน WEB16 มิ.ย. 2560 0:00 น.23 มิ.ย. 2560 23:59 น.
  -  งวดชำระเงินตามปกติ19 มิ.ย. 2560 0:00 น.23 มิ.ย. 2560 23:00 น.
  -  ช่วงชำระเงินออนไลน์หรือที่เคาน์เตอร์ธ.กรุงไทย ธ.ไทยพาณิชย์ ธ.กสิกรหรือ ธ.ธนชาตทุกสาขาทั่วประเทศ19 มิ.ย. 2560 0:00 น.23 มิ.ย. 2560 23:00 น.
  -  ช่วงวันชำระเงินค่ารักษาสภาพออนไลน์19 มิ.ย. 2560 0:00 น.23 มิ.ย. 2560 23:59 น.
  -  ช่วงวันสอบกลางภาค19 มิ.ย. 2560 0:00 น.25 มิ.ย. 2560 0:00 น.
  -  ช่วงวันทำการงดเรียนรายวิชา ซึ่งจะติด W ในทรานสคริป24 มิ.ย. 2560 0:00 น.11 ก.ค. 2560 16:30 น.
  -  เริ่มปรับชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาล่าช้า24 มิ.ย. 2560 0:00 น.25 มิ.ย. 2560 16:30 น.
  -  วันสุดท้ายของการชำระเงินค่าลงทะเบียนล่าช้า25 มิ.ย. 2560 0:00 น.25 มิ.ย. 2560 0:00 น.
  -  ประกาศรายชื่อนิสิตที่ลงทะเบียนไม่สมบูรณ์ และยกเลิกรายวิชาทั้งหมดของนิสิตที่ไม่ชำระเงินค่าลงทะเบียน26 มิ.ย. 2560 0:00 น.26 มิ.ย. 2560 0:00 น.
  -  ช่วงวันรับชำระเงินเงินค่าหน่วยกิตของรายวิชาที่เทียบโอนได้26 มิ.ย. 2560 0:00 น.30 มิ.ย. 2560 16:30 น.
  -  ประกาศรายชื่อนิสิตที่พ้นสภาพ4 ก.ค. 2560 0:00 น.4 ก.ค. 2560 0:00 น.
  -  ช่วงวันสอบปลายภาค17 ก.ค. 2560 0:00 น.23 ก.ค. 2560 0:00 น.
  -  วันปิดภาคการศึกษา24 ก.ค. 2560 0:00 น.24 ก.ค. 2560 0:00 น.
  -  ส่งเกรดปลายภาควันสุดท้าย4 ส.ค. 2560 0:00 น.4 ส.ค. 2560 0:00 น.
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29