เมนูหลัก

ปฏิทินการศึกษา
ชุดปฏิทิน   
ปีการศึกษา2559  / 1 2 ฤดูร้อน 
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
  -  ช่วงจองรายวิชาลงทะเบียนให้กับนิสิตโดยเจ้าหน้าที่14 พ.ย. 2559 8:30 น.27 พ.ย. 2559 23:59 น.
  -  ลงทะเบียนปกติ ( on-line )21 พ.ย. 2559 8:30 น.27 พ.ย. 2559 23:59 น.
  -  ชั้นปี 421 พ.ย. 2559 8:30 น.27 พ.ย. 2559 23:59 น.
  -  ชั้นปีอื่นๆ21 พ.ย. 2559 8:30 น.27 พ.ย. 2559 23:59 น.
  -  ชั้นปี 322 พ.ย. 2559 8:30 น.27 พ.ย. 2559 23:59 น.
  -  ชั้นปี 223 พ.ย. 2559 8:30 น.27 พ.ย. 2559 23:59 น.
  -  ชั้นปี 124 พ.ย. 2559 8:30 น.27 พ.ย. 2559 23:59 น.
  -  เริ่มคิดค่าปรับลงทะเบียนล่าช้า28 พ.ย. 2559 0:00 น.28 พ.ย. 2559 0:00 น.
  -  วันเปิดภาคการศึกษา4 ม.ค. 2560 0:00 น.4 ม.ค. 2560 0:00 น.
  -  ช่วงวันทำรายการเทียบโอน4 ม.ค. 2560 0:00 น.15 ม.ค. 2560 16:30 น.
  -  ลงทะเบียนเพิ่ม/ลด/เปลี่ยนกลุ่ม ( on-line )4 ม.ค. 2560 8:30 น.10 ม.ค. 2560 23:59 น.
  -  ช่วงวันทำการเพิ่มรายวิชา4 ม.ค. 2560 8:30 น.10 ม.ค. 2560 23:59 น.
  -  ช่วงวันทำการลดรายวิชา4 ม.ค. 2560 8:30 น.10 ม.ค. 2560 23:59 น.
  -  ช่วงวันทำการเปลี่ยนกลุ่มรายวิชา4 ม.ค. 2560 8:30 น.10 ม.ค. 2560 23:59 น.
  -  ช่วงวันเพิ่ม-ลดรายวิชา(ออนไลน์)4 ม.ค. 2560 8:30 น.10 ม.ค. 2560 23:59 น.
  -  ช่วงพิมพ์ใบแจ้งหนี้ผ่าน WEB26 ม.ค. 2560 0:00 น.3 ก.พ. 2560 23:59 น.
  -  งวดชำระเงินตามปกติ30 ม.ค. 2560 0:00 น.3 ก.พ. 2560 23:59 น.
  -  ช่วงชำระเงินออนไลน์หรือที่เคาน์เตอร์ธ.กรุงไทย ธ.ไทยพาณิชย์ ธ.กสิกรหรือ ธ.ธนชาตทุกสาขาทั่วประเทศ30 ม.ค. 2560 0:00 น.3 ก.พ. 2560 23:59 น.
  -  ช่วงวันชำระเงินค่ารักษาสภาพออนไลน์30 ม.ค. 2560 0:00 น.3 ก.พ. 2560 23:59 น.
  -  ช่วงวันทำการงดเรียนรายวิชา ซึ่งจะติด W ในทรานสคริป4 ก.พ. 2560 0:00 น.23 เม.ย. 2560 16:30 น.
  -  เริ่มปรับชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาล่าช้า4 ก.พ. 2560 0:00 น.4 ก.พ. 2560 16:30 น.
  -  วันสุดท้ายของการชำระเงินค่าลงทะเบียนล่าช้า12 ก.พ. 2560 0:00 น.12 ก.พ. 2560 0:00 น.
  -  ประกาศรายชื่อนิสิตที่ลงทะเบียนไม่สมบูรณ์ และยกเลิกรายวิชาทั้งหมดของนิสิตที่ไม่ชำระเงินค่าลงทะเบียน13 ก.พ. 2560 0:00 น.13 ก.พ. 2560 0:00 น.
  -  ประกาศรายชื่อนิสิตที่พ้นสภาพ20 ก.พ. 2560 0:00 น.20 ก.พ. 2560 0:00 น.
  -  ช่วงวันรับชำระเงินเงินค่าหน่วยกิตของรายวิชาที่เทียบโอนได้20 ก.พ. 2560 0:00 น.26 ก.พ. 2560 16:30 น.
  -  ช่วงวันสอบกลางภาค27 ก.พ. 2560 0:00 น.5 มี.ค. 2560 0:00 น.
  -  ช่วงวันสอบปลายภาค1 พ.ค. 2560 0:00 น.8 พ.ค. 2560 0:00 น.
  -  วันปิดภาคการศึกษา9 พ.ค. 2560 0:00 น.9 พ.ค. 2560 0:00 น.
  -  ส่งเกรดปลายภาควันสุดท้าย22 พ.ค. 2560 0:00 น.22 พ.ค. 2560 0:00 น.
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29