ปฏิทินการศึกษา
ชุดปฏิทิน   
ปีการศึกษา2562  / 1 2 ฤดูร้อน 
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
  -  ช่วงวันทำรายการเทียบโอน18 เม.ย. 2563 0:00 น.27 เม.ย. 2563 16:30 น.
  -  ช่วงการขอสำเร็จการศึกษา (RE15)21 พ.ค. 2563 0:00 น.3 ก.ค. 2563 23:59 น.
  -  ช่วงวันชำระเงินการขอสำเร็จการศึกษา25 พ.ค. 2563 0:00 น.29 พ.ค. 2563 23:59 น.
  -  ช่วงวันรับชำระเงินเงินค่าหน่วยกิตของรายวิชาที่เทียบโอนได้25 พ.ค. 2563 0:00 น.31 พ.ค. 2563 16:30 น.