ปฏิทินการศึกษา
ชุดปฏิทิน   
ปีการศึกษา2563  / 1 2 ฤดูร้อน 
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
  -  ช่วงการขอสำเร็จการศึกษา (RE15)3 ก.ค. 2563 0:00 น.11 ก.ย. 2563 23:59 น.
  -  ช่วงวันทำรายการเทียบโอน4 ก.ค. 2563 0:00 น.19 ก.ค. 2563 16:30 น.
  -  ช่วงวันรับชำระเงินเงินค่าหน่วยกิตของรายวิชาที่เทียบโอนได้24 ส.ค. 2563 0:00 น.30 ส.ค. 2563 16:30 น.
  -  ช่วงวันชำระเงินการขอสำเร็จการศึกษา7 ก.ย. 2563 0:00 น.11 ก.ย. 2563 23:59 น.