เมนูหลัก

จบการศึกษา
คณะ
ปีการศึกษา : 2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562
ภาคการศึกษาที่12Summer
วิทยาเขต : บางแสน
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ปกติ
   2101015 : พย.บ. หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ41491
ระดับการศึกษา : ประกาศนียบัตร (ต่ำกว่า ป.ตรี)
   2101010 : ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (พ.ศ. 2551) - ต่ำกว่า ป.ตรี-61-
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท ปกติ
   4001002 : พย.ม.(การพยาบาลเด็ก) ปรับปรุง 54 - ป.โท (แผน ก)132
   4001006 : พย.ม. (การพยาบาลผู้ใหญ่) - ป.โท (แผน ก) ปี 54 เหมาจ่าย-21
   4001007 : พย.ม. (การพยาบาลเด็ก) ปรับปรุง 54 - ป.โท (แผน ก) เหมาจ่าย-11
   4001008 : พย.ม. (การพยาบาลผู้สูงอายุ) ปรับปรุง 54 - ป.โท เต็มเวลา แผน ก. (เหมาจ่าย)-21
   4001255 : Nursing Science (Inter) Maternity Nursing and Midwifery Pathway plan A - ป.โท เต็มเวลา ปี 55--1
   4001256 : Nursing Science (Inter) Adult Nursing Pathway plan A - ป.โท เต็มเวลา ปี 55--1
   4001258 : Nursing Science (Inter) Mental Health & Psychiatric Nursing Pathway plan A - ป.โท เต็มเวลา ปี 55--2
   4001259 : Nursing Science (Inter) Pediatric Nursing Pathway plan A - ป.โท เต็มเวลา ปี 55--1
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท พิเศษ
   4101001 : การผดุงครรภ์ขั้นสูง - ป.โทพิเศษ (แผน ก) ปี 52214
   4101002 : การบริหารการพยาบาล - ป.โทพิเศษ (แผน ก) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554-4-
   4101003 : พย.ม. (การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน) -ปรับปรุง 54 ป.โทพิเศษ (แผน ก)1--
   4101005 : พย.ม. (การพยาบาลผู้ใหญ่) ปรับปรุง 54 - ป.โทพิเศษ (แผน ก)111
   4101006 : พย.ม. (การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช) ปรับปรุง 54 - ป.โทพิเศษ (แผน ก)221
   4101013 : การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน - ป.โทพิเศษ (แผน ก) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554-11
   4101016 : การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช - ป.โทพิเศษ (แผน ก) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554-11
   4101077 : การบริหารการพยาบาล - ป.โทพิเศษ (แผน ก) ปี 49226
   4101079 : การพยาบาลเด็ก - ป.โทพิเศษ (แผน ก.) ปี 49311
   4101083 : การพยาบาลผู้ใหญ่ - ป.โทพิเศษ (แผน ก.) ใหม่ 49--4
   4101085 : การพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว - ป.โทพิเศษ (แผน ก.) ปี 482-3
   4101086 : การพยาบาลผู้สูงอายุ - ป.โทพิเศษ (แผน ก.) ปี 49--2
   4101137 : การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช - ป.โทพิเศษ (แผน ก.) ปี 49431
   4101156 : การบริหารการพยาบาล - ป.โทพิเศษ (แผน ข.) จังหวัดกาฬสินธุ์115
   4101181 : พย.ม. (การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน) ปรับปรุง 49 - ป.โทพิเศษ (แผน ก)216
ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก ปกติ
   5001001 : พยาบาลศาสตร์ (Inter) - ป.เอก ปี 48--3
   5001005 : ปร.ด. (พยาบาลศาสตร์) หลักสูตร นานาชาติ ปรับปรุง 55 - ป.เอก--3
วิทยาเขต : สถาบันสมทบ
ระดับการศึกษา : สถาบันสมทบ
   2101200 : พย.บ. หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552 - ป.ตรี : สถาบันสมทบจากวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี-84-
   2101201 : พย.บ. หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552 - ป.ตรี : สถาบันสมทบจากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชนนี ชลบุรี-75-
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29