เมนูหลัก

จบการศึกษา
คณะ
ปีการศึกษา : 2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562
ภาคการศึกษาที่12Summer
วิทยาเขต : บางแสน
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ปกติ
   2101011 : พย.บ. หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2548 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ-1-
   2101015 : พย.บ. หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ5149-
ระดับการศึกษา : ประกาศนียบัตร (ต่ำกว่า ป.ตรี)
   2101010 : ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (พ.ศ. 2551) - ต่ำกว่า ป.ตรี4137-
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท ปกติ
   4001002 : พย.ม.(การพยาบาลเด็ก) ปรับปรุง 54 - ป.โท (แผน ก)-12
   4001005 : พย.ม. (การพยาบาลผู้ใหญ่) ปรับปรุง 54 - ป.โท (แผน ก)-12
   4001255 : Nursing Science (Inter) Maternity Nursing and Midwifery Pathway plan A - ป.โท เต็มเวลา ปี 551--
   4001256 : Nursing Science (Inter) Adult Nursing Pathway plan A - ป.โท เต็มเวลา ปี 557--
   4001257 : Nursing Science (Inter) Gerontological Nursing Pathway plan A - ป.โท เต็มเวลา ปี 553-1
   4001258 : Nursing Science (Inter) Mental Health & Psychiatric Nursing Pathway plan A - ป.โท เต็มเวลา ปี 551-1
   4001259 : Nursing Science (Inter) Pediatric Nursing Pathway plan A - ป.โท เต็มเวลา ปี 552-1
   4001260 : Nursing Science (Inter) Nursing Administration plan A - ป.โท เต็มเวลา ปี 552-1
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท พิเศษ
   4101001 : การผดุงครรภ์ขั้นสูง - ป.โทพิเศษ (แผน ก) ปี 521-10
   4101002 : พย.ม. (การบริหารการพยาบาล) -ปรับปรุง 54 ป.โทพิเศษ (แผน ก)-5-
   4101003 : พย.ม. (การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน) -ปรับปรุง 54 ป.โทพิเศษ (แผน ก)-21
   4101005 : พย.ม. (การพยาบาลผู้ใหญ่) ปรับปรุง 54 - ป.โทพิเศษ (แผน ก)1--
   4101006 : พย.ม. (การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช) ปรับปรุง 54 - ป.โทพิเศษ (แผน ก)-44
   4101007 : พย.ม. (การพยาบาลผู้สูงอายุ) ปรับปรุง 55 - ป.โทพิเศษ (แผน ก)15-
   4101077 : การบริหารการพยาบาล - ป.โทพิเศษ (แผน ก) ปี 49126
   4101079 : การพยาบาลเด็ก - ป.โทพิเศษ (แผน ก.) ปี 491--
   4101083 : การพยาบาลผู้ใหญ่ - ป.โทพิเศษ (แผน ก.) ใหม่ 493-3
   4101085 : พย.ม. (การพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว) - ป.โทพิเศษ (แผน ก.) ปี 482--
   4101086 : การพยาบาลผู้สูงอายุ - ป.โทพิเศษ (แผน ก.) ปี 4946-
   4101137 : พย.ม. (การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช) - ป.โทพิเศษ (แผน ก.) ปี 49454
   4101156 : การบริหารการพยาบาล - ป.โทพิเศษ (แผน ข.) จังหวัดกาฬสินธุ์1-3
   4101181 : พย.ม. (การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน) ปรับปรุง 49 - ป.โทพิเศษ (แผน ก)51410
ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก ปกติ
   5001001 : พยาบาลศาสตร์ (Inter) - ป.เอก ปี 481-9
วิทยาเขต : สถาบันสมทบ
ระดับการศึกษา : สถาบันสมทบ
   2101200 : พย.บ. หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552 - ป.ตรี : สถาบันสมทบจากวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี-179-
   2101201 : พย.บ. หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552 - ป.ตรี : สถาบันสมทบจากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชนนี ชลบุรี-165-
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29