เมนูหลัก

จบการศึกษา
คณะ
ปีการศึกษา : 2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562
ภาคการศึกษาที่12Summer
วิทยาเขต : บางแสน
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ปกติ
   2101011 : - - ป.ตรี 4 ปี หลักสูตร 49-1-
   2101015 : - - ป.ตรี 4 ปี หลักสูตร (2554)5149-
ระดับการศึกษา : ประกาศนียบัตร (ต่ำกว่า ป.ตรี)
   2101010 : ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล - ต่ำกว่า ป.ตรี หลักสูตร 514137-
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท ปกติ
   4001002 : การพยาบาลเด็ก - ป.โท (แผน ก) ปี 54-12
   4001005 : การพยาบาลผู้ใหญ่ - ป.โท (แผน ก) ปี 54-12
   4001255 : Nursing Science (Inter) Maternity Nursing and Midwifery Pathway plan A - ป.โท เต็มเวลา ปี 551--
   4001256 : Nursing Science (Inter) Adult Nursing Pathway plan A - ป.โท เต็มเวลา ปี 557--
   4001257 : Nursing Science (Inter) Gerontological Nursing Pathway plan A - ป.โท เต็มเวลา ปี 553-1
   4001258 : Nursing Science (Inter) Mental Health & Psychiatric Nursing Pathway plan A - ป.โท เต็มเวลา ปี 551-1
   4001259 : Nursing Science (Inter) Pediatric Nursing Pathway plan A - ป.โท เต็มเวลา ปี 552-1
   4001260 : Nursing Science (Inter) Nursing Administration plan A - ป.โท เต็มเวลา ปี 552-1
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท พิเศษ
   4101001 : การผดุงครรภ์ขั้นสูง - ป.โทพิเศษ (แผน ก) ปี 521-10
   4101002 : การบริหารการพยาบาล - ป.โทพิเศษ (แผน ก) ปี 54-5-
   4101003 : การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน - ป.โทพิเศษ (แผน ก) ปี 54-21
   4101005 : การพยาบาลผู้ใหญ่ - ป.โทพิเศษ (แผน ก) ปี 541--
   4101006 : การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช - ป.โทพิเศษ (แผน ก) ปี 54-44
   4101007 : การพยาบาลผู้สูงอายุ - ป.โทพิเศษ (แผน ก) ปี 5515-
   4101077 : การบริหารการพยาบาล - ป.โทพิเศษ (แผน ก) ปี 49126
   4101079 : การพยาบาลเด็ก - ป.โทพิเศษ (แผน ก.) ปี 491--
   4101083 : การพยาบาลผู้ใหญ่ - ป.โทพิเศษ (แผน ก.) ปี 493-3
   4101085 : การพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว - ป.โทพิเศษ (แผน ก.) ปี 482--
   4101086 : การพยาบาลผู้สูงอายุ - ป.โทพิเศษ (แผน ก.) ปี 4946-
   4101137 : การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช - ป.โทพิเศษ (แผน ก.) ปี 49454
   4101156 : การบริหารการพยาบาล - ป.โทพิเศษ (แผน ข.) จังหวัดกาฬสินธุ์1-3
   4101181 : การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน - ป.โทพิเศษ (แผน ก) ปี 4951410
ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก ปกติ
   5001001 : พยาบาลศาสตร์ (Inter) - ป.เอก ปี 481-9
วิทยาเขต : สถาบันสมทบ
ระดับการศึกษา : สถาบันสมทบ
   2101200 : - (สมทบ พยาบาล จันทบุรี) - ป.ตรี : สถาบันสมทบจากวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี-179-
   2101201 : - (สมทบ พยาบาล ชลบุรี) - ป.ตรี : สถาบันสมทบจากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชนนี ชลบุรี-165-
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29