เมนูหลัก

จบการศึกษา
คณะ
ปีการศึกษา : 2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562
ภาคการศึกษาที่Summer
(Mar.-May)
12Summer
(June-Aug.)
วิทยาเขต : บางแสน
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ปกติ
   2101011 : พย.บ. หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2548 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ13-1
   2101015 : พย.บ. หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ--1601
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท ปกติ
   4001002 : พย.ม.(การพยาบาลเด็ก) ปรับปรุง 54 - ป.โท (แผน ก)--12
   4001003 : พย.ม.(พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต) ปรับปรุง 54 (หลักสูตรนานาชาติ) ป.โท แผน ก.17---
   4001079 : พย.ม. (การพยาบาลเด็ก) ใหม่ 49 - ป.โท (แผน ก)421-
   4001082 : การพยาบาลผู้สูงอายุ - ป.โท (แผน ก) ปี 491---
   4001083 : การพยาบาลผู้ใหญ่ - ป.โท (แผน ก.) ปี 4910-11
   4001254 : Nursing Science (Inter) Community Nursing Pathway plan A - ป.โท เต็มเวลา ปี 55--12
   4001255 : Nursing Science (Inter) Maternity Nursing and Midwifery Pathway plan A - ป.โท เต็มเวลา ปี 55---7
   4001256 : Nursing Science (Inter) Adult Nursing Pathway plan A - ป.โท เต็มเวลา ปี 55---6
   4001257 : Nursing Science (Inter) Gerontological Nursing Pathway plan A - ป.โท เต็มเวลา ปี 55---3
   4001258 : Nursing Science (Inter) Mental Health & Psychiatric Nursing Pathway plan A - ป.โท เต็มเวลา ปี 55---2
   4001259 : Nursing Science (Inter) Pediatric Nursing Pathway plan A - ป.โท เต็มเวลา ปี 55---5
   4001260 : Nursing Science (Inter) Nursing Administration plan A - ป.โท เต็มเวลา ปี 55---1
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท พิเศษ
   4101001 : การผดุงครรภ์ขั้นสูง - ป.โทพิเศษ (แผน ก) ปี 521--1
   4101005 : พย.ม. (การพยาบาลผู้ใหญ่) ปรับปรุง 54 - ป.โทพิเศษ (แผน ก)--3-
   4101077 : การบริหารการพยาบาล - ป.โทพิเศษ (แผน ก) ปี 4942-5
   4101079 : การพยาบาลเด็ก - ป.โทพิเศษ (แผน ก.) ปี 492--1
   4101083 : การพยาบาลผู้ใหญ่ - ป.โทพิเศษ (แผน ก.) ใหม่ 4933-5
   4101085 : พย.ม. (การพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว) - ป.โทพิเศษ (แผน ก.) ปี 48--21
   4101086 : การพยาบาลผู้สูงอายุ - ป.โทพิเศษ (แผน ก.) ปี 499-26
   4101087 : การพยาบาลผู้สูงอายุ - ป.โทพิเศษ (แผน ข.) จังหวัดกาฬสินธุ์ เหมาจ่าย ปี 494---
   4101137 : พย.ม. (การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช) - ป.โทพิเศษ (แผน ก.) ปี 492--1
   4101156 : การบริหารการพยาบาล - ป.โทพิเศษ (แผน ข.) จังหวัดกาฬสินธุ์--7-
   4101181 : พย.ม. (การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน) ปรับปรุง 49 - ป.โทพิเศษ (แผน ก)12126
   4101182 : การพยาบาลอาชีวอนามัย - ป.โทพิเศษ (แผน ก) ปี 463--1
ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก ปกติ
   5001001 : พยาบาลศาสตร์ (Inter) - ป.เอก ปี 48---6
   5001004 : พยาบาลศาสตร์ - ป.เอก ปี 485--8
วิทยาเขต : สถาบันสมทบ
ระดับการศึกษา : สถาบันสมทบ
   2101200 : พย.บ. หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552 - ป.ตรี : สถาบันสมทบจากวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี--202-
   2101201 : พย.บ. หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552 - ป.ตรี : สถาบันสมทบจากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชนนี ชลบุรี--226-
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29