เมนูหลัก

จบการศึกษา
คณะ
ปีการศึกษา : 2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562
ภาคการศึกษาที่Summer12
วิทยาเขต : บางแสน
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ปกติ
   2101101 : - - ป.ตรี 4 ปี หลักสูตร 45--98
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี พิเศษ
   2301001 : - - ป.ตรี ต่อเนื่อง 2 ปี (พิเศษ)168-
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท ปกติ
   4001077 : การบริหารการพยาบาล - ป.โท (แผน ก) ปี 49121
   4001080 : การพยาบาลครอบครัว - ป.โท (แผน ก)126
   4001081 : การพยาบาลชุมชน - ป.โท (แผน ก)1-1
   4001082 : การพยาบาลผู้สูงอายุ - ป.โท (แผน ก) ปี 494-2
   4001083 : การพยาบาลผู้ใหญ่ - ป.โท (แผน ก.) ปี 49134
   4001088 : การพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว - ป.โท (แผน ก.) ปี 481--
   4001137 : การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช - ป.โท (แผน ก.) ปี 49-12
   4001181 : การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน - ป.โท (แผน ก.)1--
   4001226 : การบริหารการพยาบาล (นานาชาติ) แผน ก. - ป.โท1--
   4001236 : การบริหารการพยาบาล (นานาชาติ) แผน ข. - ป.โท11-
   4001252 : การพยาบาลชุมชน (นานาชาติ) แผน ข. - ป.โท--3
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท พิเศษ
   4101077 : การบริหารการพยาบาล - ป.โทพิเศษ (แผน ก) ปี 49231
   4101080 : การพยาบาลครอบครัว - ป.โทพิเศษ (แผน ก.)1--
   4101083 : การพยาบาลผู้ใหญ่ - ป.โทพิเศษ (แผน ก.) ปี 49311
   4101085 : การพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว - ป.โทพิเศษ (แผน ก.) ปี 481-1
   4101137 : การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช - ป.โทพิเศษ (แผน ก.) ปี 49-1-
   4101157 : การบริหารการพยาบาล - ป.โทพิเศษ (แผน ข)-31
   4101181 : การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน - ป.โทพิเศษ (แผน ก) ปี 49--3
วิทยาเขต : จันทบุรี
   4101157 : การบริหารการพยาบาล - ป.โทพิเศษ (แผน ข)-231
วิทยาเขต : สถาบันสมทบ
ระดับการศึกษา : สถาบันสมทบ
   2101200 : - (สมทบ พยาบาล จันทบุรี) - ป.ตรี : สถาบันสมทบจากวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี--88
   2101201 : - (สมทบ พยาบาล ชลบุรี) - ป.ตรี : สถาบันสมทบจากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชนนี ชลบุรี--146
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29