เมนูหลัก

ระเบียบ - ข้อบังคับมหาวิทยาลัย

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการศึกษา
 
 

การเทียบโอนผลการเรียน/การรับโอน
 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา
 
 

แนวปฏิบัติการทำงานนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์
 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการรับนิสิตระดับปริญญาตรี ย้ายเข้าสังกัดการศึกษาในคณะต่าง ๆ (ย้ายคณะ)
 
 

  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29